پاکت حمل غذای پرسی رستورانی

پاکت های کاغذی حمل و دلیوری غذای رستوران بصورت پرسی

از مزایای این پاکت بسته بندی سریع غذا و ارسال به مشتری و همچنین صرفه اقتصادی نسبت به جعبه مقوایی میباشد.

درون این پاکت ها از ۱ الی ۳ ظرف فوم و یا ظرف آلومینیومی میتواند قرار بگیرد.

بدون استفاده از سلفون و با هم دوستدار زیست و طبیعت باشیم.